Často kladené otázky

Co to je „povinné ručení“?

Zákon ukládá všem majitelům vozidel povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení. Povinné ručení Vás ochrání před finančními dopady škod, které můžete při provozu vozidla způsobit na majetku nebo zdraví třetích osob. Při sjednávání povinného ručení lze vybírat z několika variant s dostatečným rozsahem krytých škod. Základní limity pojistného plnění jsou stanoveny na 35 mil. Kč pro věcné škody a škody, které mají povahu ušlého zisku a na 35 mil. Kč pro škody na zdraví. Při tomto limitu pojistného plnění bývá nabízeno zvýhodněné povinné ručení pro majitele osobních vozidel, kteří mají trvalé bydliště v obcích do 30 tisíc obyvatel. U zvýšeného tarifu dosahuje pojistné plnění částky 70 mil. Kč pro věcné škody a škody, které mají povahu ušlého zisku a 70 mil. Kč pro škody na zdraví.

Pro co nelze povinné ručení sjednat?

Povinné ručení on-line nelze sjednat pro: vozidla zvláštního užití (taxi, vozidla autopůjčoven, vozidla s právem přednosti v jízdě, vozidla pro přepravu nebezpečného nákladu)

  • vozidlo historické
  • nákladní vozidlo nad 12 t., tahač a návěs
  • autobus
  • sanitní automobil, obytný automobil a malý motorový vozík

Jak uzavřít pojistnou smlouvu?

Nejrychleji a nejlevněji uzavřete pojištění přes naši kalkulačku povinného ručení. Po zadání údajů a výběru povinného ručení z nabídky pojišťoven, nabídku odešlete. My vám pošleme zpět smlouvy. Ty podepíšete odešlete na naši adresu. Pojistná smlouva je uzavřena v okamžiku splnění následujících podmínek klientem – podpis klienta na zaslaných dokumentech, odeslání těchto dokumentů na naši adresu, úhrada pojistného ve výši první splátky uvedené na návrhu pojistné smlouvy, provedená nejpozději do termínu počátku pojištění uvedeného v návrhu pojistné smlouvy. Za úhradu pojistného se dle VPP považuje připsání pojistného na účet pojišťovny. V případě, že není dodržen termín úhrady pojistného, pojistná smlouva nevzniká a pojistitel není návrhem smlouvy vázán. Počátek pojištění může být stanoven v rozmezí min. 7 dní a max. 2 měsíce po datumu sjednání.

Rozsah pojištění a pojistné?

Poskytování pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami. Návrh pojistné smlouvy a pojistné podmínky obsahují podrobné informace o nabízeném pojištění, jako jsou charakteristika pojištění, jeho název, rozsah, výše pojistného, doba trvání pojištění a způsob úhrady pojistného.

Součástí pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jsou asistenční služby zdarma. Jejich rozsah je určen Všeobecnými pojistnými podmínkami včetně zvláštních ujednání.

Způsoby platby pojistného?

Poštovní poukázkou

poštovní poukázka typu A

Při platbě tímto způsobem uveďte variabilní symbol: číslo návrhu vaší pojistné smlouvy*

Vkladem hotovosti nebo bezhotovostním převodem z účtu

vkladem hotovosti pokladní složenkou nebo bankovním převodem z Vašeho účtu

Při platbě tímto způsobem uveďte následující identifikátory platby:

  • variabilní symbol: číslo návrhu vaší pojistné smlouvy*
  • konstantní symbol: 3559 (přímá platba), 3558 (převod z účtu)

V případě, že v době hlášení pojistné události nebude na uvedeném účtu pojišťovny evidována Vaše platba, lze provedení transakce prokázat běžným bankovním výpisem.

* Číslo návrhu pojistné smlouvy je uvedeno v levém horním rohu návrhu pojistné smlouvy, který Vám bude doručen na Vaši e-mail adresu ihned po dokončení sjednání pojištění. Úhradu pojistného uvedeného v návrhu pojistné smlouvy proveďte prosím nejpozději 4 pracovní dny před datem počátku pojištění, aby Vám mohl být ještě před datem počátku pojištění vystaven a doručen doklad o pojištění a zelená karta.

Na jak dlouho sjednávám povinné ručení?

Pojištění lze sjednat buď na dobu neurčitou s pojistným období v trvání 12 měsíců, anebo na dobu určitou, přičemž výše minimálního pojistného činí 100,- Kč.

Jak zaniká povinné ručení?

Zánik pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb a čl. 5 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojištění zaniká také odstoupením od pojistné smlouvy dle zákona o pojistné smlouvě.

Jaké jsou podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy v povinném ručení?

dle § 23 odst. 4 a 6 zákona o pojistné smlouvě a daného článku Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu a bez jakékoliv smluvní sankce odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Pokud pojistník neuplatní shora uvedené právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, pojistná smlouva o povinném ručení zůstane platná a účinná.

Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit pojistníku zaplacené pojistné, od kterého se odtečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný který není současně pojistníkem, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

Pojistník má dále právo od pojistné smlouvy o povinném ručení odstoupit v případě, kdy mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění. Toto právo může pojistník uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. Pojistitel má právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpoví dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, a to v případě, kdy by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistitel pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.

Odstoupení od pojistné smlouvy musí být učiněno písemnou formou a musí být zasláno na adresu sídla pojistitele.

Lze krátkodobě sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?

Z nabídek pojišťoven lze vybrat různé produkty krátkodobého pojištění povinného ručení (např. Standard, Plus, ...) pro určité skupiny vozidel dle platného sazebníku.

Minimální doba trvání pojištění je jeden měsíc, maximální doba trvání pojištění je dvanáct měsíců, přičemž pojištění lze sjednat pouze na celé měsíce.

Ke krátkodobému povinnému ručení nelze uplatnit bonus/ malus ani sjednat žádná další pojištění.

 


Pokud máte zájem seznámit se blíže s jednotlivými konkurenčními nabídkami povinného ručení od jednotlivých pojišťoven, pak vám zde nabízíme odkazy na specializované stránky povinného ručení, které se věnují pouze jednotlivým pojišťovnám. Povinné ručení Axa vyniká nadstandartními službami. Povinné ručení ČSOB je taková klasika v povinném ručení, povinné ručení Slavia je takovým českým drakem, konkurujemu vcelku úspěšně povinné ručení ČPP, které patří do pojišťovacího konglomerátu VIG, kam patří i povinné ručení Kooperativa.

Naším tipem pro chvíli kdy si budete hledat pronájem bytu je www.vlastnici.cz

Navštivte online svět výpočtů a nejlepších cen na kalkulačka.eu

Chcete-li se dozvědět téměř vše o povinném ručení pak se zde dozvíte jak najít nejlevnější povinné ručení, jak ho nejlépe srovnat, jak vybrat online i jak dát výpověď z povinného ručení. Samozřejmostí je poradenství pro nejrůznější případy, statistiky povinného ručení i příběhy ze života.